Voorwaarden

De dienst “Therapieland” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Therapieland B.V.. Aan het gebruik van Therapieland zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Therapieland te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Therapieland B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Hoe gebruikt u Therapieland?

Op Therapieland kunt u gebruik maken ons online (begeleid of onbegeleid) e-mental health platform. Om Therapieland te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te registreren. Na registratie verkrijgt u toegang tot de beveiligde omgeving van Therapieland en daaraan gerelateerde (toekomstige) applicaties en diensten.

Deze gegevens dient u vertrouwelijk te bewaren. Wanneer u misbruik van uw account vermoedt verzoeken wij u om ons direct te waarschuwen. Indien wij misbruik van ons systeem of van uw account vermoeden wordt u door ons gewaarschuwd. Therapieland B.V. mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw e-mailadres en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt.

Vragenlijsten en testen in Therapieland zijn bedoeld om symptomen in kaart te brengen, en een indicatie te geven van het soort klachten. Ze stellen geen diagnose, raadpleeg daarvoor een gekwalificeerde arts.

Therapieland biedt de mogelijkheid om contact op te nemen met een helpdesk. Deze wordt bemand door psychologen en mensen met een meer technische achtergrond. De helpdesk beantwoordt eenvoudige vragen, en gaat nooit over tot behandeling. 

De behandelprogramma’s op deze website zijn niet bedoeld voor acute hulpsituaties. Heeft u dringend hulp nodig, neem dan contact op met uw huisarts of de dienstdoende huisartsenpost.

Hoe gaat Therapieland met uw persoonsgegevens om?

Therapieland verwerkt persoonsgegevens. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Hierover leest u meer in het Privacystatement van Therapieland B.V.

Therapieland B.V. zal trachten alle mogelijke stappen te nemen om alle persoonlijke informatie veilig te stellen. Uw informatie wordt bewaard op een beveiligde server op een beveiligde plek. Daarnaast zijn zowel het hele team van Therapieland B.V, als de medewerkers van bedrijven die te maken hebben met onze informatie systemen, door de wet verplicht tot vertrouwelijkheid over elke persoonlijke informatie en/of onderzoeksinformatie die door Therapieland B.V. worden bewaard.

Wij verwijzen graag naar onze Privacy Statement.

U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig stellen van uw persoonlijke informatie door een sterk wachtwoord te nemen en uw wachtwoord nooit ergens te noteren. Verstrek uw wachtwoord nooit aan derden.

Welke regels zijn van toepassing?

Het is verboden Therapieland te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. Daarnaast is het verboden bij Therapieland:

• onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

• informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);- informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

• informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

• anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

• de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

• voor commerciële doeleinden in te zetten;

• en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

Indien Therapieland B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Therapieland B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Therapieland B.V. zonder waarschuwing ingrijpen.

Indien naar het oordeel van Therapieland B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Therapieland B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Therapieland B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Therapieland B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Therapieland B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Therapieland B.V. van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Is de dienst altijd beschikbaar?

Therapieland B.V. garandeert dat de dienst 95% van de tijd beschikbaar is.

Therapieland B.V. onderhoudt Therapieland actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Therapieland B.V. dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.Therapieland B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Therapieland aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Therapieland B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Mag ik informatie van Therapieland verspreiden?

De dienst Therapieland, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Therapieland B.V.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Therapieland B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Indien u informatie stuurt naar Therapieland B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Therapieland B.V. zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Therapieland, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Therapieland B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Therapieland B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Hoe kan ik betalen?

Aan het gebruik van Therapieland is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. Indien van toepassing wordt u bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Therapieland B.V., of volgens de betaalinstructies op de website. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Hoe zit het met aansprakelijkheid?

Therapieland is een product van Therapieland BV en wordt onder licentie aangeboden door andere bedrijven. Daarnaast zijn de programma's na betaling ook voor particulieren beschikbaar. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door gekwalificeerde psychologen en psychiaters. Therapieland is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Therapieland B.V. beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Therapieland B.V. meldt.

In geval van overmacht is Therapieland B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Wat als er iets veranderd?

Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt af wanneer u of Therapieland deze beëindigd.

Therapieland B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Therapieland worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Therapieland B.V. gevestigd is.

Overig  

Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Therapieland B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Therapieland op te nemen.