Privacy Statement

Privacy statement van Therapieland

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 11 mei 2018

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Therapieland B.V. (hierna: ‘Therapieland’) omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Tijdens uw bezoek aan onze website en het gebruik van de behandeling(en) houden wij ons aan de eisen die privacywetgeving aan ons stelt.

Van belang is om te weten dat er een verschil bestaat tussen de website van Therapieland, en het platform waar u gebruikt kunt maken van onze behandelingen. Het platform kunt u alleen benaderen met uw persoonlijke account. Wanneer we in onderstaande spreken over ‘de website’ bedoelen we de site van Therapieland waar u kunt komen zonder in te loggen. Wanneer we spreken over ‘het platform’ bedoelen we het afgeschermde gedeelte waar de behandelingen te volgen zijn.


Veiligheid van Therapieland

Wij beveiligen uw persoonsgegevens zorgvuldig, door gebruik te maken van breed gedragen beveiligingsmaatregelen om te zorgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen. Lees ook het kopje ‘Informatiebeveiliging’ verderop in deze verklaring. Alle door u ingevulde gegevens alsmede de communicatie met experts staan alleen op ons beveiligde platform. U krijgt een unieke gebruikersnaam en wachtwoord dat u toegang geeft tot uw eigen website. Deze manier van elektronisch communiceren is volledig beveiligd, de gegevens worden versleuteld.

Contactgegevens verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u aan de slag gaat met een of meer zelfhulpprogramma‘s van Therapieland, dan stelt Therapieland het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens van uw persoonsgegevens vast. In deze situatie is Therapieland de verwerkingsverantwoordelijke, dat wil zeggen dat wij uw aanspreekpunt zijn.

De contactgegevens van Therapieland zijn:
Nieuwdammersdijk 528
1023 BX Amsterdam
020-7712848

info@therapieland.nl

Wanneer uw behandelend arts een of meer modules van Therapieland inzet voor uw behandeling, dan stelt uw behandelend arts het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens vast en bepaalt hij welke middelen daarvoor worden gebruikt. In deze situatie is uw behandelend arts de verwerkingsverantwoordelijke, uw arts is dan het aanspreekpunt voor privacygerelateerde vragen. Voor de contactgegevens van uw arts kunt u de website van de praktijk raadplegen.

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van Therapieland: Deze is bereikbaar via bovengenoemde contactgegevens van Therapieland.

De doeleinden van en de rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van toegang tot onze website;
  • het opnemen van contact met u, als u daarom verzoekt;
  • het gebruik maken van de algemene functionaliteiten op onze website;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • het aanbieden van behandelingen via ons platform;
  • het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Als u gebruik maakt van de modules van Therapieland via het zelfhulpprogramma, is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens de uitvoering van een overeenkomst..

Als u via uw behandelend arts gebruikt maakt van Therapieland, dan is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens de behandelovereenkomst met de betreffende arts.

Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming altijd intrekken, maar niet met terugwerkende kracht.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het aanbieden van onze diensten. Wanneer u ons een bericht stuurt, bewaren we uw contactgegevens zo lang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Zelfhulp: gegevens worden bewaard totdat u verzoekt tot verwijdering.

Via een behandelaar: uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als de behandelaar dat nodig acht voor het medisch dossier met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn voor zorgaanbieders.


Uw rechten op grond van de AVG

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Als u gebruikmaakt van een of meerdere zelfhulpprogramma’s van Therapieland, dan heeft u het recht van inzage. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om een rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Verder heeft u recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u als gebruiker van een of meer zelfhulpprogramma’s van Therapieland een beroep wilt doen op een of meer rechten uit de AVG, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaanste contactgegevens.

Als u gebruikmaakt van de modules van Therapieland met tussenkomst van de huisartszorg of de GGZ of de bedrijfsgezondheidszorg en u wilt een beroep doen opeen meer rechten die aan u zijn toegekend op grond van de AVG, dan kunt u contact opnemen met de uw arts.


Klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u een vraag heeft of van mening bent dat Therapieland één of meer van uw rechten schendt, dan horen we dat graag van u. U heeft ook het recht om een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt een klacht u terecht via de website van de toezichthoudende autoriteit:
www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

Onderzoek

Het platform bevat een aantal vragenlijsten. De ingevulde gegevens van de vragenlijsten worden gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd. Wanneer de gegevens in het kader van onderzoek worden verwerkt worden bovendien de antwoorden op de vragenlijsten losgekoppeld van uw naam en contactgegevens. Uw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven mits u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming voor onderzoek terugtrekken in uw profiel.  

Therapieland wil graag benadrukken dat er geen tracking cookies van Google Analytics geplaatst worden in de behandelprogramma’s, dus op het platform. De modules zijn volledig anoniem.

Verstrekking aan derden

We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat wettelijk verplicht is of als u hiervoor aparte toestemming geeft. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Gebruik van Cookies

Een andere methode die veel op internet wordt gebruikt om de werking van internetpagina's te verbeteren, is het gebruik maken van zogenaamde (tijdelijke of permanente) ‘cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In ons cookiebeleid vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op de website van Therapieland.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen

Therapieland behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig deze statement voor het privacybeleid van Therapieland.

Informatiebeveiliging 

Therapieland stelt zich ten doel om op een verantwoorde en lucratieve manier haar bedrijf uit te oefenen in de zorgsector en op gelijknamige wijze te werken aan haar missie, namelijk het bieden van de beste e-Healthoplossingen voor de huisartsenzorg, de GGZ, de bedrijfsgezondheidszorg en daarnaast voor mensen die aan de slag willen met online zelfhulp. Bij al onze werkzaamheden laten wij ons leiden door onze gemeenschappelijke kernwaarden van professionaliteit, enthousiasme, integriteit en innovatie. Ten grondslag aan onze kernwaarden ligt het uitgangspunt om altijd secuur om te gaan met gevoelige en persoonlijke informatie volgens het privacy-beleid wat in al onze werkzaamheden wordt gewaarborgd.

Therapieland treft de nodige technische en organisatorische voorzieningen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn geënt op de NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg in Nederland en garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er ook op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. De getroffen maatregelen zijn meer in detail beschreven in ons informatiebeveiligingsbeleid:

Document informatiebeveiliging